Pareigybių aprašymas

PATVIRTINTA
Širvintų rajono savivaldybės 
Priešgaisrinės tarnybos direktoriaus
2023 m. balandžio  24 d. įsakymu 
Nr.V1-09 
 
Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos
skyrininko pareigybės aprašymas
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Širvintų r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos skyrininkas (ugniagesių komandos vadovas)              yra kvalifikuotas darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.
2.  Pareigybės grupė III,  lygis – C.
3. Tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus įsakymu.
  II. PASKIRTIS
 
4. Širvintų r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos skyrininko pareigybė reikalinga vadovauti priskirtai ugniagesių gelbėtojų komandai užtikrinant nuolatinį pamainų pasirengimą, būti atsakingam už savanorių ugniagesių aliarmavimą pagal sudarytą grafiką, priskirtų savanorių ugniagesių prie komandos ir ugniagesių gelbėtojų veiklos organizavimą, savanorių ugniagesių ir ugniagesių gelbėtojų atliekamos veiklos kontrolę, būti materialiai atsakingu už jam priskirtą komandos turtą, klasifikuotai ir kokybiškai gesinti gaisrams, žmonių, turto gelbėjimo ir kitiems neatidėliotiems darbams atlikti.
4.1. Skyrininko pareigas einantis darbuotojas pavaduoja tarnybos direktorių kasmetinių atostogų ir nedarbingumo metu, kitais nenumatytais atvejais.
                
                III. VEIKLOS SRITIS
 
       5.  Šias pareigas einantis darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, vykdo funkcijas nuolatinės parengties civilinės saugos ir priešgaisrinės gelbėjimo sistemos srityje.
 
        IV.  SPECIALUS REIKALAVIMAI  
6. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atlikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti nežemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, C kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir  nemažesnę kaip dviejų metų praktikinio darbo patirtį, gaisrinio automobilio vairuotojo klasifikaciją  ir ugniagesio klasifikacijos pažymėjimą.
6.2. Mokėti palaikyti ryšį su priešgaisrinėmis gelbėjimo pajėgomis. Būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais pasirengimą gesinti gaisrus, likviduoti ekstremalias situacijas, įvykius ar incidentus ir šalinti jų padarinius.
6.3. Išmatyti gaisrinės technikos ir įrangos eksploatavimo reikalavimus, technines charakteristikas ir mokėti su ja dirbti, turėti leidimus kitiems darbams, tiesiogiai susijusiems su pareigų atlikimu (apsaugos nuo elektros, sveikatos žinių ir t.t.).
6.4.  Mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiajam.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Darbuotojas einantis šias pareigas privalo:
7.1.  Nuolatos būti pasirengęs priimti pranešimus apie pagalbos prašymą;
7.2. Nuolat būti pasirengęs išvykti ir įvykdyti gaisrų gesinimo, žmonių, turto gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus;
7.3. Organizuoti ir vadovauti darbams iki atvyks pirmosios valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (Toliau – VPGT) pajėgos ir organizuoti sklandų vadovavimo darbams perdavimą vadovaujančiam VPGT pareigūnui;
7.4. Tiksliai ir profesionaliai vykdyti vadovaujančio savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojo ar VPGT pareigūno nurodymus gaisro gesinimo, žmonių bei turto gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų metu;
7.5. Būti susipažinusiam su operacijų rajono teritorijos ypatumais, bevandeniais ir nepakankamai vandens turinčiais rajonais, operacijų rajone esančiu priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išsidėstymu;
7.6. Tiesiogiai lavinti priimtų į komandą ugniagesių – gelbėtojų, savanorių ugniagesių   profesinius gebėjimus;
7.7. Mokėti dirbti su komandoje esančiais gaisriniais automobiliais, gaisrų gesinimo įranga, gelbėjimo įranga, kita turima įranga, nuolat lavinti profesines žinias;
7.8. Nustatyta tvarka skubiai atvykti į padalinį arba kitą nurodytą darbuotojų susirinkimo vietą esant susitarimui su darbdaviu;
7.9. Būti susipažinusiam su vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų darbų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimais, griežtai jų laikytis;
8. Užtikrinti švarą ir tvarką komandos patalpose ir teritorijoje, laikyti higienos normos reikalavimų;
8.1. Nuolatos užtikrinti priskirtos technikos bei įrangos švarą ir nuolatinę parengtį, asmeninės apsaugos ir ryšių priemonių priežiūrą bei eksploatavimą, tausojant turtą ir eksploatacines medžiagas;
8.2. Mokėti pildyti priskirtą tvarkyti dokumentaciją ir laiku pateikti priešgaisrinės tarnybos administracijai;
8.3. Vadovo nurodymu nustatyti ir vertinti kasmetinės metinės veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius komandos ugniagesiams gelbėtojams.
8.4. Keičiantis pamainoms gauti ir perduoti visą su darbu susijusią informaciją priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pamainos vadui, apie nesklandumus informuoti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pamainos vadą, savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorių;
8.5. Grižus iš įvykio vietos, jei incidento likvidavime nedalyvavo VPGT pajėgos, suteikti išsamią informaciją, apie įvykį bendrajam pagalbos centrui, pranešti Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pamainos vadui.
 
VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
 
2. Skyrininkas yra tiesiogiai pavaldus ir už savo veiklą atsakingas Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriui.
 
 
PATVIRTINTA
Širvintų rajono savivaldybės 
Priešgaisrinės tarnybos direktoriaus
2017 m. vasario 2 d. įsakymu
Nr.V1-12
 
 
Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesio gelbėtojo
pareigybės aprašymas
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Širvintų r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos komandos ugniagesys gelbėtojas  yra kvalifikuotas darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė III,  lygis – C.
3. Tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus įsakymu.
 
II. PASKIRTIS
 
4. Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesio gelbėtojo pareigybė reikalinga kvalifikuotai ir kokybiškai gesinti gaisrams, žmonių ir turto gelbėjimo ir kitiems neatidėliotiniems darbams, būti materialiai atsakingu už jam priskirtą komandos turtą budėjimo metu. 
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
5. Šias pareigas einantis darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, vykdo funkcijas nuolatinės parengties civilinės saugos ir priešgaisrinės gelbėjimo sistemos srityje.
 
IV. SPECIALUS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS 
EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
6. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atlikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1 Turėti nežemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, C kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir  nemažesnę kaip dviejų metų praktikinio vairavimo patirtį, gaisrinio automobilio vairuotojo kvaifikaciją  ir ugniagesio kvaifikacijos pažymėjimą.
6.2  Mokėti palaikyti ryšį su priešgaisrinėmis gelbėjimo pajėgomis;
6.3 Būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais pasirengimą gesinti gaisrus, likviduoti ekstremalias situacijas, įvykius ar incidentus ir šalinti jų padarinius;
6.4 Išmatyti gaisrinės technikos ir įrangos eksploatavimo reikalavimus, technines charakteristikas ir mokėti su ja dirbti, turėti leidimus kitiems darbams, tiesiogiai susijusiems su pareigų atlikimu (apsaugos nuo elektros, sveikatos žinių ir t.t. ).
6.5  Mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiam.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 
7. Darbuotojas einantis šias pareigas privalo:
7.1 Nuolatos būti pasirengęs priimti pranešimus apie pagalbos prašymą;
7.2 Nuolat būti pasirengęs išvykti ir įvykdyti gaisrų gesinimo, žmonių, turto gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus;
7.3 Organizuoti ir vadovauti darbams iki atvyks pirmosios valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (Toliau – VPGT) pajėgos ir organizuoti sklandų vadovavimo darbams perdavimą vadovaujančiam VPGT pareigūnui;
7.4 Tiksliai ir profesionaliai vykdyti vadovaujančio savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojo ar VPGT pareigūno nurodymus gaisro gesinimo, žmonių bei turto gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų metu;
7.5 Būti susipažinusiam su operacijų rajono teritorijos ypatumais, bevandeniais ir nepakankamai vandens turinčiais rajonais, operacijų rajone esančiu priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išsidėstymu;
7.6 Padėti lavinti priimtų į komandą ugniagesių – gelbėtojų, savanorių ugniagesių   profesinius gebėjimus;
7.6.1 Mokėti dirbti su komandoje esančiais gaisriniais automobiliais, įranga, nuolat lavinti profesines žinias;
7.6.2 Nustatyta tvarka skubiai atvykti į padalinį arba kitą nurodytą darbuotojų susirinkimo vietą esant susitarimui su darbdaviu;
7.6.3 Būti susipažinusiam su vidaus tvarkos taisyklėmis ir darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimais, griežtai jų laikytis;
7.7  Užtikrinti švarą ir tvarką komandos patalpose ir teritorijoje, laikyti higienos normos reikalavimų;
7.8 Užtikrinti priskirtos technikos bei įrangos švarą ir nuolatinę parengtį, asmeninės apsaugos ir ryšių priemonių priežiūrą bei eksploatavimą, tausojant turtą ir eksploatacines medžiagas;
7.9 Mokėti pildyti priskirtą tvarkyti dokumentaciją ir laiku pateikti priešgaisrinės tarnybos komandos skyrininkui ir administracijai;
8. Vykdyti kasmetinės metinės veiklos užduotis paskirtas komandos ugniagesiams gelbėtojams.
8.1 Keičiantis pamainoms gauti ir perduoti visą su darbu susijusią informaciją priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pamainos vadui, apie nesklandumus informuoti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pamainos vadą, savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorių;
8.2 Grižus iš įvykio vietos, jei incidento likvidavime nedalyvavo VPGT pajėgos, suteikti išsamią informaciją, apie įvykį bendrajam pagalbos centrui, pranešti Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pamainos vadui;
 
 
I. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
 
9. Ugniagesys gelbėtojas yra tiesiogiai pavaldus ir už savo veiklą atsakingas Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos komandos skyrininkui.